Ito ay resulta na ginagamit o inilalapat sa majority ng populasyon

Ang resulta ng Applied Research-ay ginagamit o inilalapat sa majority ng populasyon.HALIMBAWA:-Pananaliksik kung paano nagaganap ang bullying sa isang paaralan.-Pananaliksik kung ano ang sanhi ng malaking achievement gap ng mga mag-aaral sa isangbaitang sa isang paaralan.-Pananaliksik kung bakit sumasali sa mga gang ang mga kabataan sa isang komunidad.Mga Tip o Paalala sa Pagpili ng Paksa-Ang paksa ay ang pangkalahatan o sentral na ideyang tinatalakay sa isang sulatingpananaliksik.MAHAHALAGANG GABAY SA PAGPILI NG PINAKAANGKOP NA PAKSA:1. Interesado ka o gusto mo ang paksang pipiliin mo.- mahaba at mabusisi ang proseso ngpagbuo ng sulating pananaliksik-kakainin ito ng maraming oras mo-Paksang marami ka nang nalalaman--Paksang gusto mo pang higit namakilala o malaman-Paksang napapanahon2. Mahalagang maging bago o naiiba (unique) at hindi kapareho ng mapipiling paksa ng mgakaibigan mo.3. May mapagkukunan ng sapat at malawak na impormasyon.4. Maaaring matapos sa takdang panahon.MGA HAKBANG SA PAGPILI NG PAKSAAlamin kung ano ang inaasahan o layunin ng susulatinHALIMBAWA:Ang layunin ng sulatin na ito ay maipamalas mo ang kasanayan sa pananaliksik sa Filipinobatay sa kaalaman sa oryentasyon, layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik sapamamagitan ng sulating pananaliksik patungkol sa mga paksang napapanahong magagamitng mga guro.2. Pagtatala ng mga posibleng maging
6. Ito ay uri ng pananaliksik na kung saan ginagamit o inilalapat sa majority ng populasyon.a.Basic Researchb. Action Researchc. Applied Researchd.Wala sa Tatlo7. Ito ay uri ng pananaliksik para makahanap ng solusyon sa mga espisipikong problema.a.Basic Researchb. Action Researchc. Applied Researchd.Wala sa Tatlo

PANUTO: Suriin ang sitwasyon. Isulat ang iyong mga katuwiran sa naging pasiya mo kaugnay ng iyong pag-aaral at ang gagawing solusyon kaugnay nito sa s … peech balloon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Maganda ang performance mo sa paaralan. Lagi kang kasama sa mga may honors. Subali't mula nang nakilala mo at naging barkada mo si John na may hindi magandang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak, naimpluwensyahan ka niya. Napabayaan mo ang iyong pag-aaral at nanganganib din ang iyong mga grado. Kinausap ka ng iyong ama, hiningi niya sa iyo na sabihin ang iyong katuwiran sa iyong naging pasiya at ang plano mong solusyon kaugnay nito.​

Gawain 2. Itala sa kuwaderno ang mga usaping pinalutang ng mga kinapanayam.​

what is the overall theme of and what shall you say

Bilang isang kabataan, paano mo mapapanatili ang prinsipyo ng Solidarity at Subsidiarity?​

Magbigay sa guro ng mga bagay o gawain na nasisimulan na na nagpapakita ng pagsasabuhay ng mga hakbang na nagpapaunlad ng pamilya tulad ng: 1. Larawan … na ginagawa ang pagpapaunlad ng pamilya.plss pa help po ty​

gumawa ng reaksyon/realisasyon tungkol sa kwentong the common good.​

ang kabutihang panlahat ay makakamit sa panamagitan ng_na________at ito ay mga pwersang magpatatag sa ____​

name lang po ng equipment at explain po​

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Sagutin ang mga tanong sa ibaba gamit ang mg larawan sa itaas bilang batayan. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 1. An … o ang ipinakikita sa mga larawan? 2. Ano ang mga suliranin sa komunikasyon at dahilan ng pagkakaroon nito? 3. Ano-ano ang maaaring solusyon upang malampasan ang mga suliraning ito sa komunikasyon? Tukuyin ang mga ito at ipaliwanag.​

bakit gusto mo matulog? ipaliwanag.​